Loading... Loading...

Ruimteclaims in het NZKG

Ruimteclaims, keuzes, ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied

Keuzes binnen het Noordzeekanaalgebied

De ruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is schaars. Er liggen al diverse ruimteclaims en richting de toekomst komen er nog meer claims bij. Er moet worden gekozen:

  • Waar vinden we ruimte om 10 miljoen m3 regenwater te bergen tijdens piekmomenten. Dit is nodig om de steden en werkgebieden ‘droog’ te houden,
  • Met welke middelen en waar wordt de regio van energie en warmte voorzien: elektriciteit en/of waterstof,
  • Hoe kunnen hinderzones rond grote (belangrijke) industriecomplexen worden teruggedrongen zodat de leefbaarheid daaromheen wordt vergroot en verstedelijking een weg kan vinden,
  • Hoe kunnen bestaande natuur- en recreatiegebieden worden geborgd en uitgebreid,
  • Waar kan ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen worden gevonden
  • Etc.

 

BREEN is gevraagd om door middel van mogelijke ontwikkelperspectieven de consequenties van ruimteclaims en keuzes in beeld te brengen. In een aantal sessies is er trechterend naar een ambtelijk voorkeurvariant gewerkt. Deze variant is meegenomen in het besluitvormingsproces dat heeft geleid tot het Verstedelijkingsconcept ‘Metropool van grote klasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’.

 

De in 2013 vastgestelde Visie Noordzeekanaalgebied 2040 is het vertrekpunt bij het opstellen van de verschillende perspectieven geweest. John Breen heeft deze visie in dienst van Urhahn samen met Decisio opgesteld.

 

PROJECTDATA

Opdrachtgever

MRA, Regio, Rijk (BZK, EZK,LNV, IenW)

Rol John Breen

Stedenbouwkundig adviseur
samensteller tekeningen

Proces

Augustus -september 2021

Verantwoording beelden

Definitieve kaart Verstedelijkingsconcept 2050 is niet door BREEN stedenbouw samengesteld

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn